• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli w roku 2019.

    W miesiącach wakacyjnych lipiec - sierpień 2019 roku nauczycielki i nauczyciele ZSB – G w Białymstoku uczestniczyli w stażach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.
    Staże zawodowe nauczycielek/nauczycieli miały na celu uzyskanie nowych kompetencji w zakresie połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych, co pozwoli na rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia.

    Podczas staży zawodowych zindywidualizowany program stażu realizowali: pani Monika Piotrowska, pani Elżbieta Rynkowska oraz pan Maciej Stefanowicz. Pani Monika Piotrowska staż odbywała w Przedsiębiorstwie KONCEPTBUD Marcin Dolida. Zakres wykonywanych zadań przez stażystkę to m.in.: wykonywanie harmonogramu ogólnego budowy i harmonogramów szczegółowych zapotrzebowania na materiały, wykonywanie i montaż konstrukcji szkieletów zbrojeniowych ścian, nadproży i stropów, kontrolowanie prawidłowości przebiegu realizacji montażu zbrojenia w deskowaniu, zagęszczanie mieszanki betonowej w deskowaniu oraz wykonywanie trasowania przebiegu ścian działowych wraz z ich wymurowaniem. Kompetencje uzyskane podczas stażu: posługiwanie się programem do planowania, harmonogramowania, kosztorysowania i rozliczania budowy, przygotowanie stali zbrojeniowej i montaż szkieletów zbrojeniowych, posługiwanie się dokumentacją projektową w celu prawidłowego układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz wytrasowania i wymurowania ścian działowych, aktualizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie technologii stosowanych w budownictwie.
    Pani Elżbieta Rynkowska staż odbywała w firmie GEODEZJA Wojciech Piechowski. Zakres wykonywanych zadań przez stażystkę to m.in.: analiza dokumentów archiwalnych dotyczących wznawianych punktów granicznych, stabilizacja znaków granicznych, tyczenie położenia i inwentaryzacja sieci, aktualizacja mapy zasadniczej. Kompetencje uzyskane podczas stażu: zgłaszanie robót geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za pomocą geoportalu, odszukiwanie punktów geodezyjnej osnowy scaleniowej, obsługiwanie odbiornika GPS, wyznaczanie nowych punktów granicznych dzielonych działek ewidencyjnych i ich stabilizacja, sporządzanie szkiców w trakcie pomiarów w terenie, obsługiwanie i wykorzystanie programów geodezyjnych Winkalk, Mikromap i Ewmapa w pracach geodezyjnych.
    Pan Maciej Stefanowicz staż odbywał w firmie MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz. Zakres wykonywanych zadań przez stażystę to m.in.: wykonywanie obmiaru, kosztorysów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, montaż rusztowań, murowanie ścian konstrukcyjnych i działowych, malowanie elewacji farbą przeciwporostową, wykonywanie izolacji przeciwwodnych z papy termozgrzewalnej. Kompetencje uzyskane podczas stażu: posługiwanie się dalmierzem laserowym oraz programem do kosztorysowania robót, montowanie rusztowań systemowych, murowanie ścian przy użyciu pustaków Porotherm, zabezpieczenia elewacji, posługiwanie się palnikiem do pap termozgrzewalnych podczas wykonywania izolacji przeciwwodnych, aktualizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie technologii stosowanych w budownictwie.

 

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej