• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Idea projektu

    Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 przewagę konkurencyjną gospodarki w coraz większym stopniu determinuje poziom kapitału ludzkiego. Tworzą go lepiej wykształceni, bardziej aktywni i elastycznie poruszający się na rynku pracy pracownicy. Ostatnie lata przynoszą wprawdzie wzrost wykształcenia mieszkańców regionu, jednak ciągle zauważalny jest problem niedostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
    Diagnoza poprzedzająca Program Rozwoju Szkoły na lata 2016-2021 plus wskazuje na potrzeby niwelowania dysproporcji wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów ogólnych wspomagających kształcenie zawodowe, w szczególności matematyczno-przyrodniczych i językowych. Dają one podstawy logicznego i twórczego myślenia, poruszania się w społeczeństwie, rozwijania cech charakteru i osobności, o których wspominają pracodawcy. Działania podjęte w celu zmniejszenia luki kompetencyjnej w tym zakresie przyczynią się do obalenia stereotypu dotyczącego uczniów szkół zawodowych jako osób o mniejszych ambicjach i umiejętnościach w porównaniu z młodzieżą szkół ogólnokształcących. Zwiększą szanse konkurencyjności w rekrutacji na studia wyższe.
    Wdrażanie zmian programowych oraz dostępność do nowych technologii ma istotne znaczenie dla jakości kształcenia zawodowego i otwiera nowe możliwości rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej.
    Projekt przewiduje, umożliwia kształcenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych, posiadających zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zezwalające na kształcenie praktyczne w zawodzie. Ukierunkowany jest na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu nauczanie oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego z uwzględnieniem nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa/technik budowy dróg, technik urządzeń sanitarnych/technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów w kompetencje personalno-społeczne oczekiwane przez pracodawców, w szczególności poprzez:
- wyrównanie i doskonalenie wiedzy z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, tj. fizyki i matematyki jako obowiązkowych przedmiotów maturalnych i wspomagających kształcenie zawodowe,
- doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu we współpracy z pracodawcami poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych, specjalistycznych warsztatów zawodowych w Centrach Szkoleniowych,
- zajęcia dla uczniów rozwijające uzdolnienia techniczne, w tym przygotowanie do konkursów i olimpiad, które zapewnią indywidualizację pracy z uczniem zdolnym oraz umożliwią rozwój jego zainteresowań,
- techniczne koła zainteresowań prowadzone niestandardowymi, innowacyjnymi metodami pracy,
- współpracę szkoły z pracodawcami i instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym realizacja tzw. lekcji „na zamówienie” przez Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku oraz specjalistów z przedsiębiorstw,
- stypendia dla uczniów najbardziej uzdolnionych/najlepszych w zawodzie, z wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych, matematyczno-przyrodniczych, wysoką frekwencją na zajęciach szkolnych oraz biorących udział w konkursach i olimpiadach,
- wdrożenie innowacyjnej wspomagającej formy nauczania, tj. KNO,
- kursy rozwijające umiejętności zawodowe uczniów i nauczycieli, w tym kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat.B, AutoCad, kosztorysowanie,
- wprowadzenie racjonalizacyjnej metodyki kształcenia strategią wyprzedzającą, w tym nauczanie hybrydowe łączące metody tradycyjne z elementami e-learningu oraz uczenia się mobilnego z wykorzystaniem w procesie kształcenia urządzeń mobilnych,
- współpraca z pracodawcami i otoczeniem społeczno – gospodarczym, np. Klaster Ekoenergetyczny, Klaster Eksporterów Budownictwa, Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
- organizowanie technicznych szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli w celu podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, organizowane przy współpracy z pracodawcami oraz przedsiębiorstwami wytwarzającymi produkty na potrzeby pracodawców,
- udział młodzieży i nauczycieli w targach branżowych, w tym Renexpo Warszawa, zapewniających transfer wiedzy w obrębie sektora budowlanego i prezentację bieżących nowości i trendów branżowych,
- opracowanie materiałów dydaktycznych, w tym na platformie e-learningowej.

    Głównymi rezultatami, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu są: nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnego oraz wychowawców. ZSB-G przystępując do projektu chce obalić negatywne stereotypy dotyczące kształcenia się w zawodach uznawanych powszechnie jako męskie. Zauważamy wzrost uczennic w szkole.
   Działania podjęte w projekcie zapobiegają pojawieniem się barier równości płci poprzez przekazanie uczniom niestereotypowej wiedzy, pokazanie szerokiego niezależnego od płci spektrum możliwych wyborów życiowych. Zapewniają Kobietom i mężczyznom otrzymanie wiedzy i umiejętności takiej samej jakości i w równym stopniu. Kształtuje partnerskie relacje między płciami opierając się na zasadzie wzajemnego szacunku,

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej