• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko pracy doradcy zawodowego w projekcie.

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu-środki dydaktyczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) 

SIWZ środki dydaktyczne

Załącznik nr. 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr. 2A do SIWZ - formularz cenowy cz. 1

Załącznik nr. 2B do SIWZ - formularz cenowy cz. 2

Załącznik nr. 2C do SIWZ - formularz cenowy cz. 3

Załącznik nr. 2D do SIWZ - formularz cenowy cz. 4

Załącznik nr. 2E do SIWZ - formularz cenowy cz. 5

Załącznik nr. 2F do SIWZ - formularz cenowy cz. 6

Załącznik nr. 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. 

Załącznik nr. 4 do SIWZ - wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień (umów) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert.

Załącznik nr. 5 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr. 6 do SIWZ - oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr. 7 do SIWZ - oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr. 8 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik nr. 9 - klucz publiczny

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2


Informacja z otwarcia ofert 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej