• Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

  • Wiemy więcej - budujemy więcej

Szkolenie i warsztaty dla wychowawców z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023
Kreatywna i innowacyjna edukacja: „Roszczeniowi rodzice. Jak efektywnie nawiązać współpracę z rodzicami?”

    W dniu 21 listopada 2022 roku odbyło się szkolenie dla wychowawców (seminarium i warsztaty) z zakresu efektywnego wykorzystania godzin do dyspozycji wychowawcy, zrealizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Zajęcia prowadziła Pani Dominika Jopa.

    Dwugodzinne seminarium w formie wykładu konwersatoryjnego obejmowały zagadnienia takie jak: oczekiwania rodziców wobec szkoły i szkoły wobec rodziców, ukierunkowanie rozmowy na rozwiązanie, trudne postawy rodziców wobec nauczyciela/szkoły- jak reagować?, test komunikacyjny uszu von Thuna. Czterogodzinne warsztaty obejmowały ćwiczenia praktyczne, m.in. doskonalenie umiejętności ukierunkowania rozmowy na: poszukiwanie rozwiązań, ocenę rozwiązań, wybór optymalnego rozwiązania, ustalenie planu działania, doskonalenie umiejętności rozpoznawania trudnych postaw rodziców wobec nauczyciela/szkoły i kreatywnego reagowania na nie, innowacyjne wykorzystanie przekazu rozmówcy. Podczas pracy w grupach wypracowane zostały odpowiedzi na pytania:
1. Trudny rodzic w szkole – czyli jaki?
2. Jakie są typy trudnych rodziców?
3. Jak rozmawiać z trudnym rodzicem w szkole?
4. Czego spodziewać się podczas rozmowy w szkole z trudnym rodzicem?
5. Jakie może być źródło problemu dziecka w szkole?
6. Jak dojść do konsensusu z trudnym rodzicem?
7. Czy można zapobiec konfrontacji z trudnym rodzicem?
    Szkolenie pozwoliło wychowawcom zrozumieć jakie są oczekiwania rodziców wobec nauczycieli: konkretne informacje na temat dziecka/ucznia, wsparcie i zrozumienie ze strony nauczyciela/wychowawcy, wysłuchanie rodzica, indywidualne podejście do ucznia, konkretna recepta postępowania. Ważne we współpracy z rodzicami jest określenie problemu ucznia i poszukiwanie rozwiązań, wspólne pojęcie decyzji bez narzucania, ustalenie planu działań i sposobu postępowania z dzieckiem.
    Podczas podsumowania Pani Dominika Jopa zaproponowała kilka rozwiązań umożliwiających unikanie konfrontacji z trudnym rodzicem:
• zaangażowanie rodziców w życie szkoły i grupy – wielu dorosłych wykazuje postawę proaktywną w stosunku do środowiska, w którym obraca się ich dziecko -warto wykorzystać ten potencjał i dopuścić rodziców do współpracy poprzez włączenie ich w różnorodne akcje (opiekun wycieczki, współorganizator wydarzenia charytatywnego) – wszystkie te sytuacje pozwolą zjednać sojuszników wśród rodziców,
• pamiętanie o tym, by podczas spotkań z rodzicami całą grupę, jak i każdego ucznia z osobna za coś pochwalić – rozpoczynanie rozmowy od razu od przekazywania negatywnych informacji nie sprzyja budowaniu dobrych relacji - rodzic z „potencjałem” do eskalowania konfliktów odbierze to jako personalny atak, każdego ucznia pochwal za coś unikalnego dla niego, np. zaangażowanie na lekcji,
• informowanie rodziców na bieżąco o postępach ich dziecka – bezzwłoczne konsultowanie postępów w nauce oraz zachowania ucznia pozwoli uniknąć obwiniania nauczyciela za skutki postępowania dziecka,
• prowadzenie rozmowy odpowiednim językiem – wyrażanie się z szacunkiem, unikanie żargonu i skrótów myślowych, formułowanie precyzyjne komunikatów i jednoczesne nie pozwalanie rodzicom na zbyt krytyczne uwagi i złośliwości,
• nie ignorowanie żadnego komunikatu od rodziców – bagatelizowanie obaw, trosk i wątpliwości rodzica bardzo szybko może przerodzić się w konflikt; nauczyciel może spotkać się z zarzutem, że nie reaguje na zgłaszane sugestie lub nie traktuje poważnie rodzica. Należy poświęć czas na rozmowę chociażby po to, by wyjaśnić sytuację faktyczną i uspokoić rodzica - tym sposobem zyskujemy sojusznika, a co za tym idzie – zmniejsza się szansa na wywołanie konfliktu właśnie z tą osobą.

Galeria zdjęć

Przydatne linki

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Edukacji Narodowej